vết bánh vòng chiếu quốc gia

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng Beads:

Chất lượng tốt Glass cầu yêu cầu sự bao quanh cao, trắng cao, không sánh được, chúng tôi là nhà sản xuất, tất cả các tiến trình sản xuất sẽ được kiểm soát

  1. . Bước đầu tiên là kính, chúng tôi có nhà cung cấp kính ổn định, họ có thể hứa hẹn chất lượng vật chất.BJDZ. Bước thứ hai là cát bằng kính, chúng tôi sẽ tự mình sản xuất cát bằng kính, phạm vi kích thước rất quan trọng, chúng tôi kiểm soát được nó.(

  2. ) Bước thứ ba là chuỗi hạt nhân, phần này cần kỹ thuật cao, chúng ta có một nhân viên xuất sắc, họ biết quá trình rất rõ.

  3. Trong suốt quá trình này, chúng tôi sẽ kiểm tra mọi giờ, để đảm bảo sản phẩm cuối cùng là tốt nhất.

tenroads quality control.jpg

Document Download

Document Download

pdf

Product Inquiry